pozadie mobil v rukách

Neplatenie výživného: Ako postupovať?

calendar
Výživné

Zdieľať:

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona o rodine. Táto zákonná povinnosť okrem samotnej povinnosti rodičov živiť deti do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť, v sebe zahŕňa aj osobné právo dieťaťa na výživu. 

Ten kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať, dopúšťa sa trestného činu zanedbania povinnej výživy. V takomto prípade mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Ak sa niekto úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať,  potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Všetky tieto skutočnosti sú pomerne jasné. Čo však robiť v konkrétnom prípade? Najľahšou odpoveďou by bolo: Treba podať Návrh na vykonanie exekúcie, prípadne Trestné oznámenie a zároveň nezabudnúť na Žiadosť o náhradné výživné.

Návrh na vykonanie exekúcie

Právoplatný rozsudok súdu zaväzujúci k povinnosti platiť výživné je v zmysle exekučného poriadku exekučným titulom. Oprávnený z rozhodnutia môže podať návrh na vykonanie exekúcie. Takéto exekučné konanie je oslobodené od súdnych poplatkov. V tomto prípade sa môžete obrátiť na súdneho exekútora alebo na rýchlu právnu pomoc. Právnik veľmi rýchlo zanalyzuje celý prípad, určí kto je oprávnený podať návrh na začatie exekúcie a rovnako Vám vysvetlí ďalšie vhodné možnosti ako postupovať.

Trestné oznámenie

Smutným faktom dnešnej doby je, že motiváciou rodiča k zaplateniu dlžného výživného je mnohokrát až podanie trestného oznámenia. V tomto prípade je vhodné obrátiť sa na políciu alebo prokuratúru. Nápomocná vie byť aj rýchla právna pomoc. Pre samotným podaním trestného oznámenia je dobré vedieť čo spôsobí a čo po jeho podaní bude nasledovať. Skúsený právnik vám dokáže všetko podrobne vysvetliť a pripraviť vás na rôzne situácie.

Náhradné výživné

So žiadosťou o náhradné výživné je potrebné obrátiť sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na úspešnú žiadosť musia byť splnené viaceré podmienky. V prvom rade výživné nebolo zaplatené najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace a exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace. Znamená to, že žiadať náhradné výživné je späté so začatím exekúcie. Pri žiadosti sa posudzuje aj priemerný mesačný príjem domácnosti a samozrejme výška náhradného výživného je limitovaná.

Avšak každý prípad je individuálny. Nech sa zdá akokoľvek komplikovaný jeho riešenie nemusí byť problematické. Preto je vhodné, predtým než podniknete akékoľvek právne kroky, skonzultovať Váš prípad s odborníkom. Skúsení advokáti rýchlej právnej pomoci  Vás nasmerujú, zodpovedia Vaše otázky a navrhnú Vám rýchle, komplexné, bezproblémové a hospodárne riešenie.

Autor: JUDr. Dária Janská

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde