pozadie mobil v rukách

Daň z nehnuteľností v roku 2024 

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Daň z nehnuteľností v roku 2024
  1. Daň z nehnuteľností spadá pod zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku.
  2. Výška dane závisí od typu nehnuteľnosti (stavby, pozemky, byty) a je určená na základe všeobecného záväzného nariadenia príslušnej obce.
  3. Daň vo väčšine prípadov platí vlastník nehnuteľnosti na základe výmeru od obce (mesta). Obec (mesto) zasiela výmer spravidla do 15. mája.
  4. Správcom dane z nehnuteľností je obec (mesto), na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
  5. Povinnosť podať daňové priznanie na príslušnom tlačive vzniká daňovníkovi, ktorý sa v priebehu uplynulého roka (od 2.1. do 31.12.) stal vlastníkom (prípadne správcom….) nehnuteľnosti. Lehota na podanie daňového priznania je do 31. januára. 
  6. Daňovník v daňovom priznaní daň nevyčísľuje ale uvádza v ňom informácie potrebné pre výpočet dane.
  7. Priznanie podáva daňovník len raz. Následne je povinný podať čiastkové daňové priznanie avšak len v prípade, ak došlo k zmene (napr. výmery….) alebo daňovníkovi vznikla nová daňová povinnosť (napr. nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť).

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde