pozadie mobil v rukách

Darovacia zmluva a zaopatrenie

calendar
Darovanie Zmluvy

Zdieľať:

Niekedy nás životné situácie alebo samotný neúprosne plynúci čas nútia myslieť do budúcna. Či už v otázke odkázania nehnuteľnosti alebo zaopatrenia v starobe. Je vôbec možné obsiahnuť obe možnosti v jednej zmluve? Čo by mala obsahovať dobre napísaná darovacia zmluva?

Darovanie nehnuteľnosti s istotou

Pre účely tohto článku použijeme nasledovný prípad. Stará mama sa rozhodla darovať svoj byt vnukovi, avšak má dve prosby. Chce aby bolo o ňu postarané a zároveň by rada dožila vo svojom byte.

V prípade starej mamy je na mieste darovacia zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a zmluva zabezpečujúca zaopatrenie.  

Keďže sa stará mama rozhodla darovať nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí mať písomnú formu. Musí obsahovať náležitosti, ktoré sa vyžadujú v prípade, že zmluva obsahuje prevod vlastníctva k nehnuteľnosti. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že darovacia zmluva musí byť dobrovoľná a bezodplatná. Nemožno podmieniť darovanie majetkovou protihodnotou. V takomto prípade by bola zmluva neplatná.

Súčasťou darovacej zmluvy môže byť aj zmluva o zriadení vecného bremena (alebo môže byť táto zmluva spísaná samostatne). To našej starej mame zabezpečí právo doživotne užívať nehnuteľnosť. Nemusí ísť pritom o užívanie celej nehnuteľnosti, rozsah môže byť vymedzený na konkrétne miestnosti. Pri spísaní zmluvy je vhodné myslieť aj na to, či sa bude oprávnený z vecného bremena (pozn. stará mama) podieľať na nákladoch spojených s užívaním nehnuteľnosti. 

Ďalšou prosbou starej mamy bolo zaopatrenie v starobe. Pre tieto účely je vhodné zaopatrenie zmluvne upraviť. Zmluva by mala obsahovať presné vymedzenie zaopatrenia napr. nákup potravín, liekov, šatstva, zabezpečiť odvoz k lekárovi… Rovnako ako sankcie za neplnenie zmluvných povinností. V prípade starej mamy je vhodné zaopatrenie upraviť v samostatnej zmluve.

Zaopatrovacia zmluva

Vyššie sme si uviedli možnosť ako postupovať v prípade kombinácie darovacej zmluvy spolu so zmluvou o venom bremene a následnej zmluve, ktorá by zabezpečila opateru v starobe. Inou možnosťou je uzatvorenie tzv. zaopatrovacej zmluvy. Právny poriadok nepozná zaopatrovaciu zmluvu ako zmluvný typ. Jedná sa tak o nepomenovanú zmluvu. Jej podstatou je prenechanie nehnuteľnosti a zároveň záväzok poskytnúť v zmluve špecifikované zaopatrenie. Zmluva by mala obsahovať presné vymedzenie zaopatrenia napr. nákup potravín, liekov, šatstva, zabezpečiť odvoz k lekárovi. Rovnako netreba zabúdať na náležitosti, ktoré sa vyžadujú v prípade, že zmluva obsahuje prevod vlastníctva k nehnuteľnosti.

Kombinácia darovacej a zaopatrovacej zmluvy

Ako sme už na začiatku spomínali, darovacia zmluva je predovšetkým bezodplatná. Podmieniť darovanie zaopatrením by malo za následok neplatnosť zmluvy. Zákon však nevylučuje, aby súčasťou jednej zmluvy bola na jednej strane darovacia zmluva a na strane druhej zmluva (nepomenovaná) zaväzujúca nadobúdateľa nehnuteľnosti doopatrovať prevodcu. 

Či už sa rozhodnete pre darovaciu alebo zaopatrovaciu zmluvu, je vhodné, konzultovať celú vec s odborníkom (advokátom). Existuje príliš veľa rizík plynúcich z nesprávne vypracovaných zmlúv a najmä vtedy, ak ich obsahom sú nehnuteľnosti. 

Autor: JUDr. Dária Ostrochovská Janská

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde