pozadie mobil v rukách

Problémový sused

calendar
Konflikty Trestné oznámenie

Zdieľať:

Mať dobrého suseda je na nezaplatenie. Na druhej strane problémový sused dokáže vo veľkej miere ovplyvniť kvalitu nášho bývania a dlhodobo pretrvávajúce negatívne susedské vzťahy sa skôr či neskôr odrazia aj na kvalite nášho života. Existuje vôbec spôsob ako sa voči problémovému susedovi brániť?

Zákonná úprava

Základnú úpravu susedských vzťahov nachádzame v Občianskom zákonníku. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Inak povedané, kde končia práva jedného, tam začínajú práva druhého. Vlastník má teda nielen práva (napr. právo na ochranu proti neoprávneným zásahom do jeho vlastníckeho práva), ale aj povinnosti – povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv (napr. obťažovať suseda hlukom, tienením, prachom, pachom, pohľadom…).

Okrem Občianskeho zákonníka, upravuje susedské vzťahy aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý nad rámec základnej úpravy ukladá vlastníkovi bytu povinnosť konať tak, aby nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.

Ako teda postupovať?

Skôr ako začnete pátrať po právnych riešeniach, pokúste sa vyriešiť váš problém konvenčným spôsobom. Častokrát je náš pohľad príliš subjektívny a nedokážeme sa pozrieť na vec očami druhého. Priamy rozhovor bez zbytočných neprimeraných emócií, počas ktorého má každá strana priestor vyjadriť svoj názor, je základným spôsobom riešenia každého sporu resp. problému.

Menej známym riešením problematických susedských vzťahov je ochrana poskytnutá obcou. Obec síce nenahrádza súd (právo domáhať sa ochrany na súde ostáva nedotknuté), ale môže byť veľmi nápomocná. Obec koná prostredníctvom obecnej polície. Je oprávnená nariadiť problémovému susedovi, aby upustil od neoprávneného konania a rovnako má právo udeliť pokutu. 

V prípade, že situáciu nie je možné riešiť svojpomocne alebo prostredníctvom obce, je na mieste obrátiť sa na súd s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia, resp. podať žalobu, ktorou požiadate súd, aby susedovi nariadil zdržať sa neoprávnených zásahov. V prípade, že súd rozhodne vo váš prospech a sused rozhodnutie/opatrenie súdu ignoruje, máte možnosť obrátiť sa na exekútora.

V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má súd možnosť na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru v prípade: ,,Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu.“ Napriek tomu, že nariadenie predaja bytu súdom je výrazným zásahom do vlastníckych práv, nie je na Slovensku neobvyklé.

Rôznorodosť prípadov so spoločným menovateľom „Problémový sused“ so sebou prináša celú škálu možných riešení resp. ich kombinácií. Výber vhodného spôsobu/ov ochrany záleží od množstva konkrétnych okolností. Konzultácia vášho problému s odborníkom (advokátom) je vždy na mieste. Skúsený advokát vám v prvom rade poskytne nezainteresovaný pohľad na celú vec, vysvetlí vám aké máte práva a navrhne efektívne riešenie.

Autor: JUDr. Dária Ostrochovská Janská

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde