pozadie mobil v rukách

Ako podať trestné oznámenie?

calendar
Trestné oznámenie

Zdieľať:

Ako podať trestné oznámenie?

Život nie je plný len pekných chvíľ a na tie horšie, je liekom správne podané trestné oznámenie. Bežný človek nemusí poznať komplikované paragrafy ani právne predpisy. Stačí mu pocit, že prišlo k spáchaniu trestného činu alebo priestupku. V takom prípade môže podať trestné oznámenie. Polícia a prokurátor už prešetria, či naozaj išlo o prečin alebo nie.

Na výber máte tri možnosti

Trestný poriadok Slovenskej republiky umožňuje každému občanovi, ktorý sa domnieva, že bol spáchaný trestný čin, podať trestné oznámenie. Môže sa to týkať konkrétnej osoby, skupiny, no trestné oznámenie môžeme podať aj na neznámeho páchateľa. Podať trestné oznámenie možno podať na polícii alebo rovno na prokuratúre.

Okrem týchto dvoch riešení existuje aj tretia, ktorou je ústne podanie trestného oznámenia na každom súde. Tu vytvoria zápisnicu, ktorú postúpia príslušnému prokurátorovi. Podanie trestného oznámenia nie je žiadna zložitá vec. 

Podanie môže byť aj anonymné

Pri podaní trestného oznámenia môžete konať anonymne, prípadne požiadať právnu kanceláriu, aby vás pri podaní trestného oznámenia zastúpila. Takéto trestné oznámenie je polícia povinná prešetriť. Dôležité totiž nie je to, kto na priestupok alebo zločin upozorní, ale či sa predmetný skutok deje alebo stal. Preto polícia prešetruje aj anonymné podania. 

Čo musí trestné oznámenie obsahovať

Nikoho nemožno obviniť bez dôkazov a výpovede o protizákonnom skutku. Preto je v trestnom oznámení nutné uviesť všetko, čo o danom čine podávateľ vie. Je jedno, či sa podáva písomne, ústne, na súde, polícii, alebo prokuratúre. Musí obsahovať presné datovanie času, kedy sa mal skutok stať, miesto kde sa odohral, opis páchateľov, označenie konkrétnych vinníkov a prípadne aj ďalšie okolnosti, ktoré vysvetlia závažnosť skutku. 

Príklad: Ak chcete podať trestné oznámenie o krádeži, tak v trestnom oznámení uvediete, kde a kedy ste odcudzenú vec videli naposledy. Kde bola uložená, kto s ňou prišiel do kontaktu. Rovnako uvediete, čo obsahovala. Napríklad peniaze, doklady, koľko peňazí. Odhadnete aj výšku škody a prípadne môžete uviesť, čo je známe o priebehu krádeže. 

Podobným postupom je potrebné postupovať pri každom trestnom konaní. Pre kompletné vypracovanie trestného oznámenia a pomoc s ním sa môžete napríklad obrátiť na právnika, advokáta a využiť rýchlu právnu pomoc. 

Pozor na unáhlené podanie

Hoci nemusíte vôbec definovať, o aký trestný čin alebo priestupok ide, podanie trestného oznámenie na určitú osobu je vhodné si dobre premyslieť. Trestné oznámenie totiž neslúži napríklad na riešenie susedských sporov. Neoprávneným podaním trestného oznámenia si totiž môžete vyslúžiť stíhanie pre trestný čin krivého obvinenia. Vždy je preto vhodnejšie podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu. Ďalšie možnosti ako podať trestné oznámenie alebo sa brániť proti nespravodlivému konaniu, vám vieme poradiť v rámci rýchlej právnej pomoci.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde