pozadie mobil v rukách

Príspevky, prídavky a iné peňažné dávky pre rodiča v roku 2022

calendar
Príspevky

Zdieľať:

Pred príchodom dieťaťa sa začíname zaujímať o oblasti, ktorým sme predtým nevenovali až takú pozornosť. Jednou z týchto oblastí sú aj peňažné dávky, na ktoré má rodič po splnení podmienok nárok. 

Cieľom tohto článku nie prepis paragrafov a zákonných ustanovení, ktoré sú komplikované a nie vždy ľahko čitateľné. Našim cieľom je priniesť budúcemu rodičovi resp. rodičovi informácie o peňažných dávkach, na ktoré má nárok a tiež nasmerovať čitateľa, kde hľadať podrobnejšie informácie, ktoré v tomto článku nie sú obsiahnuté.

Tehotenské

Tehotenské je pomerne nová nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Poskytuje sa od apríla 2021 a slúži na kompenzáciu výdavkov, ktoré so sebou prináša tehotenstvo.

Nárok na tehotenské má nemocensky poistená tehotná žena (aj tehotná žena, ktorá je v ochrannej lehote), ak v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského, ktorým je 13. týždeň tehotenstva, bola najmenej 270 dní nemocensky poistená.

Nárok na túto dávku teda vzniká od 13. týždňa tehotenstva a je možné čerpať ju až do pôrodu.

Tlačivo (žiadosť), ktorým zamestnankyňa, SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba žiada Sociálnu poisťovňu o tehotenskú dávku, vystavuje gynekológ na prehliadke na začiatku 13. týždňa tehotenstva. Žiadosť nie je voľne dostupná na internete.

Minimálne tehotenské pre rok 2022 predstavuje sumu 223,50 Eur/mesiac (v mesiaci, ktorý má 31 dní je to 231 Eur). Maximálne tehotenské predstavuje sumu 335,30 Eur/mesiac (v mesiaci, ktorý má 31 dní je to 335,30 Eur). Vypočíta sa ako 15 % denného vymeriavacieho základu.

Tehotenské je dávka, na ktorú ma žena nárok bez ohľadu na to či pracuje alebo poberá rodičovský príspevok alebo materské.

Nárok na tehotenské zaniká (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom). Do 8 dní po skončení tehotenstva je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o skončení tehotenstva, ktoré vystaví lekár.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Sociálnej poisťovne.

Materské

Obdobne ako tehotenské aj materské je nemocenskou dávkou, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Nárok na materské má tehotná žena alebo osoba, ktorá sa stará o dieťa a v období vzniku dôvodu na poskytnutie dávky je nemocensky poistená (resp. je osoba v ochrannej lehote) a samozrejme nemocenské poistenie trvá najmenej 270 dní za posledné dva roky.

Od 1. júna 2022 predlžuje ochranná lehota pre tehotné ženy. Vďaka tejto zmene budú mať nárok na materské aj ženy, ktoré otehotneli pol roka po zániku nemocenského poistenia. Samozrejme podmienka 270 dní ostáva zachovaná.

Výška materského predstavuje 75 % denného vymeriavacieho základu. Nárok na materské vzniká od šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom) a ak pôrod nastal skôr, tak odo dňa pôrodu. Zaniká spravidla uplynutím 34. týždňov od vzniku nároku. Pri osamelej matke nárok zaniká 37. týždňov od vzniku nároku a pri viac súčasne narodených deťoch 43. týždňov.

Žiadosť o materské vystavuje gynekológ väčšinou na prehliadke v 32. týždni. Žiadosť sa doručuje sociálnej poisťovni.

Materské môže poberať aj otec. Napríklad, ak matke skončí nárok a nepoberá rodičovský príspevok, môže o materské požiadať otec.

Počas poberania materského je možné za určitých podmienok aj pracovať. Aby sa táto osoba nepripravila o dávku je dôležité mať iný príjem, ako príjem z nemocenského poistenia, z ktorého si uplatnila nárok na materské. Napr. počas poberania materského uzavrieť nový pracovný pomer alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Sociálnej poisťovne.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Jedná sa o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Túto dávku vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od 1. apríla 2022 uplatnenie nároku prebieha automaticky bez nutnosti podávania žiadosti. Oprávnenou osobou je matka, ktorá dieťa porodila (v určitých prípadoch otec). Príspevok sa vypláca väčšinou na účet, na ktorý sa poukazuje tehotenské. 

Výška príspevku je 829,86 Eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu alebo 151,37 Eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu.

Jednou z podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa je aj účasť na mesačných  preventívnych prehliadkach u gynekológa od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok pri narodení dieťaťa od mesta resp. obce

Niektoré mestá a obce poskytujú pri narodení dieťaťa jednorazový príspevok. Jeho výška je rôzna. 

O výške príspevku a o postupe pri jeho žiadaní informujú mestá (mestské časti) a obce na svojich webových stránkach. 

Prídavok na dieťa

Jedná sa o štátnu sociálnu dávku určenú na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Túto dávku mesačne vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny od narodenia až do 25 rokov veku dieťaťa. Nárok je možné uplatniť už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

Žiadosť je potrebné doručiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška prídavku na dieťa je 25,88 Eur a odvíja sa od sumy životného minima. Od 1. júla 2022 sa zvýši na 30 Eur.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príplatok k prídavku na dieťa

Obdobne ako prídavok na dieťa aj príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a pripláca tak oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Výška príplatku je 12,14 Eur. Nárok na príplatok sa uplatňuje samostatnou žiadosťou na príslušnom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rodičovský príspevok

Opäť sa jedná o štátnu sociálnu dávku a vypláca ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne.

Jeho výšku ovplyvňuje aj to, či oprávnená osoba poberala materské. Výška rodičovského príspevku rastie s počtom súčasne narodených detí. Ak sa nevyplácalo materské jeho výška je 280 Eur (pri dvojičkách 350 Eur, pri trojičkách 420 Eur). Ak sa materské vyplácalo je jeho výška 383,80 Eur (pri dvojičkách 479,80 Eur, pri trojičkách 575,80 Eur).

Nárok na rodičovský príspevok je do troch rokov dieťaťa (do šiestich, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav). Oprávnenou osobou je rodič dieťaťa (len jeden). 

Nárok na rodičovský príspevok je bez ohľadu na to, či rodič pracuje alebo podniká a rovnako bez ohľadu na výšku príjmu rodiča zo zárobkovej činnosti. To znamená, že oprávnená osoba môže poberať rodičovský príspevok a zároveň pracovať.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ak aspoň jedna z oprávnených osôb  má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Alternatívou k rodičovskému príspevku je príspevok na starostlivosť o dieťa. Týmto príspevkom štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do 3 rokov dieťaťa (do šiestich, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Pracujúci rodič resp. študent má možnosť voľby medzi rodičovským príspevkom alebo príspevkom na starostlivosť o dieťa.

V prípade, že nechce dokladovať náklady vynaložené na starostlivosť o dieťa je výhodnejšie zvoliť si rodičovský príspevok. Ak nie sú preukázané náklady výška príspevku na starostlivosť o dieťa je len 41,10 Eur. Príspevok sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutú medzi poskytovateľom tejto starostlivosti a rodičom. Maximum je to 280 Eur a aj to len v prípade súkromného (neštátneho) poskytovateľa (napr. súkromné jasle…). Ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve je maximálna výška príspevku 80 Eur.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Daňový bonus

Popri všetkých peňažných dávkach je tu ešte daňový bonus. Jeho definíciu nájdeme v zákone o dani z príjmov. Nejde teda o priamo vyplácanú dávku ale možno ho chápať ako daňovú úľavu resp. daňové zvýhodnenie.

Pre zamestnanca, ktorý si uplatňuje daňový bonus na dieťa na mesačnej báze, má daňový bonus za následok zvýšenie jeho čistej mzdy. Ak si ho uplatňuje raz ročne, má daňový bonus za následok zníženie dane z príjmu. Obdobne je to aj u SZČO.

Nárok na daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo a najviac do 25 rokov veku dieťaťa (len v prípade, že študuje dennou formou štúdia).

Daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov. Pre uplatnenie daňového bonusu je dôležitá výška príjmu daňovníka. Ak má príjem len zo závislej činnosti, musí v roku 2022 dosiahnuť výšku príjmu aspoň vo výške 3876 Eur. Ak má príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti musí v roku 2022 dosiahnuť výšku príjmu aspoň vo výške 3876 Eur a zároveň nesmie vykázať daňovú stratu. Príjmy zo závislej činnosti a z podnikania sa na účely nároku na daňový bonus nesčítavajú. 

Výška daňového bonusu závisí od veku dieťaťa:

  • Pre deti do 6 rokov – 47,14 Eur
  • Pre deti od 6 do 15 rokov – 43,60 Eur (od 1. júla 2022 70 Eur)
  • Pre nezaopatrené deti od 15 do 25 rokov – 23,57 Eur (od 1. júla 2022 40 Eur)

Ak si chcete uplatniť daňový bonus je dobré obrátiť sa na vášho zamestnávateľa resp. účtovníčku a nezabudnite im predložiť fotokópiu rodného listu resp. rodných listov.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde