pozadie mobil v rukách

Zaplatiť pokutu alebo voliť správne konanie?

calendar
Pokuta

Zdieľať:

Dostať blokovú pokutu ešte neznamená, že ju musíte aj zaplatiť. Existuje možnosť odmietnuť zaplatiť priestupok na mieste a využiť jeho preskúmania v správnom konaní. V takom prípade už nebude posudzovanie na subjektívnom názore policajta, ale na konaní správneho orgánu teda Orgánu policajného zboru.

Priestupky v blokovom konaní

Najčastejšie sa stretávame s pokutami riešenými v blokovom konaní v rámci dopravných priestupkov. V súčasnom období napríklad aj pri porušení povinnosti nosenia rúšok a podobne. Blokovú pokutu môže policajt udeliť v prípade ak:

  • Priestupok bol spoľahlivo zdokumentovaný.
  • Obvinený z priestupku je ochotný zaplatiť sankciu.
  • Ide len o priestupok. To znamená, že napríklad neprišlo k zraneniu inej osoby. 

Ak sú splnené atribúty blokovej pokuty, policajt ju vystaví. Ak napríklad nemáte dosť financií na zaplatenie, policajt vás upozorní ako postupovať, ako zaplatiť pokutu a čo hrozí v prípade nezaplatenia. 

Nie vždy musíte zaplatiť

Často nastáva situácia, kedy osoba dostane pokutu a pritom si nie je vedomá porušenia predpisov alebo priamo tvrdí, že situácia nastala inak ako ju opisuje policajt. V takomto prípade je vhodné odmietnuť blokovú pokutu. Následne musí policajt pristúpiť k spísaniu správy o priestupku a ten postupuje na správny Orgán policajného zboru.

Čo sa deje v správnom konaní?

Ak zaplatíte blokovú pokutu, nemáte možnosť sa voči nej odvolať. Navyše, často sú riešené v blokovom konaní priestupky, ktoré sú posudzované len na základe vyhodnotenia policajta. To znamená, že ak napríklad dostanete pokutu za rýchlosť a priestupok je zaznamenaný na radare, tak posun do správneho konania vám prakticky nepomôže. Dôkazy sú na strane policajta.  Iná situácia nastáva napríklad, ak ste riešený v súvislosti so značkou STOP.  

Môžete tvrdiť, že ste zastavili, no policajt môže vec vyhodnotiť inak. Nemá však o tom žiadny dôkaz. V správnom konaní už nie je vodičovi dokazovaná vina len na základe tvrdenia policajta, ale správny orgán musí prešetriť všetky dôkazya súvislosti. Vykonáva sa teda dokazovanie, ktoré pri blokovom konaní chýba. Bremeno dokazovania sa presúva na správny orgán, ktorý musí dokázať vinu, inak sa na človeka pozerá ako na nevinného.

Možnosť vyjadrenia

Pri správnom konaní majú obe strany možnosť vyjadriť sa k priestupku. Správne konanie je teda alternatívou v prípade, ak:

  • Ste presvedčený o svojej nevine.
  • Máte dôkazy, ktoré vyvracajú tvrdenie policajta o spáchanom priestupku.
  • Neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdzovali vinu okrem tvrdenia policajta. To v správnom konaní nestačí.

Navyše, v prípade správneho konania máte možnosť situáciu riešiť so svojim advokátom, poradiť sa o možnostiach riešenia situácie. Máte možnosť využiť aj Rýchlu právnu pomoc a uspieť v konaní. Navyše na rozdiel od blokového konania je možnosť sa voči verdiktu správneho orgánu odvolať.

Pozorne si prečítajte správu

Ak odmietnete zaplatiť blokovú pokutu, policajt spíše správu o výsledku objasňovania priestupku. K tejto správe sa máte možnosť vyjadriť a rovno popísať svoj pohľad na vec. Nikdy nepodpisujte správu, ak ste si ju neprečítali alebo nevyjadríte svoj názor. Pretože podpisom by ste súhlasili s tým, ako policajt situáciu opísal a to bez námietok. 

Nevyjadrenie sa k danej veci a nepodpísanie správy môže situáciu zhoršiť. Preto je lepšie sa vyjadriť a zaujať postoj.

Dôležitým poznatkom je, že v správnom konaní sa vykonáva dokazovanie, ktoré pri blokovom konaní chýba. To je aj dôvod, prečo je niekedy lepšie nezaplatiť blokovú pokutu, ale radšej prejsť si celým správnym konaním a pripraviť sa na takéto konanie aj s právnou pomocou.   

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde