pozadie mobil v rukách

Mám nárok na odstupné?

calendar
Dohoda Odstupné Výpoveď

Zdieľať:

Každý z nás sa v živote stretol s pojmom odstupné. Očami zamestnanca, ktorý prišiel o prácu ho môžeme chápať ako určitú finančnú náplasť za stratenú prácu. Odstupné žiaľ nie je automatické, preto je dobré vedieť, kedy na neho máme nárok.

V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že nárok na odstupné je možný iba v prípadoch, keď bol ukončený pracovný pomer zo zmluvy a teda nie zo zmluvy resp. dohody mimo pracovného pomeru. Medzi dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru patrí: Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študentov, Dohoda o pracovnej činnosti.

Ďalšou skutočnosťou, ktorá ovplyvňuje nárok na odstupné je spôsob, akým bol pracovný pomer ukončený. Ak bol pracovný pomer ukončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa a to z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje resp. premiestňuje a vy ste nesúhlasili so zmenou miesta výkonu práce alebo ste sa stali nadbytočným, nárok na odstupné máte. Rovnako je to v prípade, že bol váš pracovný pomer ukončený dohodou pre vyššie uvedené dôvody. Tieto dôvody sú zákonom dané. Ak bol dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa resp. ste ukončili pracovný pomer dohodou z iných dôvodov, nárok na odstupné vám nevzniká. Obdobne vám nárok na odstupné nevzniká, ak ste podali výpoveď vy a teda pracovný pomer bol ukončený výpoveďou zo strany zamestnanca.

Samostatným dôvodom nároku na odstupné je nepriaznivý zdravotný stav. V prípade, že ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, máte pri skončení pracovného pomeru nárok na odstupné. Rovnako máte nárok na odstupné, ak nemôžete prácu vykonávať pre pracovný úraz alebo chorobu z povolania. 

Zákonník práce jasne uvádza dôvody, kedy nárok na odstupné vzniká. Je však slobodným rozhodnutím zamestnávateľa, či vám odstupné poskytne aj v iných prípadoch. 

Otázkou úzko spätou s nárokom na odstupné je jeho výška. Tá závisí od dvoch faktorov. Prvým je samotná dĺžka trvania pracovného pomeru a druhým je spôsob ukončenia pracovného pomeru.

 V prípade, že bol pracovný pomer ukončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa, zákonník práce určuje výšku odstupného nasledovne:

 • ak pracovný pomer trval aspoň 2 (ale viac ako 1 rok) a menej ako 5 rokov, výška odstupného zodpovedá výške vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak pracovný pomer trval aspoň 5 a menej ako 10 rokov, výška odstupného zodpovedá dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak pracovný pomer trval aspoň 10 a menej ako 20 rokov, výška odstupného zodpovedá trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak pracovný pomer trval viac ako 20 rokov, výška odstupného zodpovedá štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku.

V prípade, že bol pracovný pomer ukončený dohodou z dôvodov, ktoré sme vyššie opísali alebo z dôvodu, že ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, zákonník práce určuje výšku odstupného nasledovne:

 • ak pracovný pomer trval menej ako 2 roky, ale nie menej ako 1 rok, výška odstupného zodpovedá výške vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak pracovný pomer trval aspoň 2 a menej ako 5 rokov, výška odstupného zodpovedá dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak pracovný pomer trval aspoň 5 a menej ako 10 rokov, výška odstupného zodpovedá trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak pracovný pomer trval aspoň 10 a menej ako 20 rokov, výška odstupného zodpovedá štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku,
 • ak pracovný pomer trval viac ako 20 rokov, výška odstupného zodpovedá päťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku.

V prípade, že pracovný pomer bol kratší ako jeden rok, nárok na odstupné nevzniká vôbec. Po skončení pracovného pomeru vypláca zamestnávateľ zamestnancovi odstupné v najbližšom výplatnom termíne. Môžu sa však dohodnúť aj inak. 

Ak máte pocit, že máte nárok na odstupné a váš zamestnávateľ vám tvrdí opak, je dobré obrátiť sa na odborníka, ktorý vám rýchlo pomôže zorientovať sa vo vašich právach a poradí vám ako správne postupovať. Rýchla a efektívna rada šetrí váš čas aj peniaze.

Autor: JUDr. Dária Ostrochovská Janská

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde