pozadie mobil v rukách

Čo s majetkom, ktorý nebol zahrnutý v pôvodnom dedičskom konaní?

calendar
Dedičské konanie

Zdieľať:

V dnešnej dobe nie je vôbec raritou, že dedič objaví ďalší majetok poručiteľa (tzv. novoobjavené dedičstvo) až niekoľko rokov po skončení dedičského konania. V katastri nehnuteľnosti nájdeme množstvo prípadov, kedy vlastníkom zapísanej nehnuteľnosti je osoba, ktorá už nežije. Najčastejšou príčinou takýchto zápisov je aktualizácia registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Ako teda postupovať v prípade novoobjaveného dedičstva a na čo sa treba pripraviť?

Novoobjavené dedičstvo

Predmetom dedičstva sú aktíva (majetok) avšak aj pasíva (dlhy) poručiteľa. Zo zákona platí, že ak sa nájde po skončení dedičského konania ďalší majetok poručiteľa, súd na návrh vykoná dodatočné dedičské konanie. V prípade, ak by sa objavil len dlh, dodatočné dedičské konanie súd nevykoná.

Ako postupovať?

Návrh na začatie dodatočného dedičského konania je potrebné doručiť súdu, na ktorom bolo pôvodné dedičské konanie skončené. V návrhu sa uvádza názov súdu, údaje o tom, kto ho podáva, údaje o poručiteľovi, špecifikácia novoobjaveného dedičstva (ak sa jedná o nehnuteľnosť – číslo LV, č. parcely, katastrálne územie…), údaje o dedičoch a čo žiadate (dodatočné dedičské konanie). Návrh je potrebné vlastnoručne podpísať a priložiť prílohy. Prílohu tvorí pôvodné uznesenie o nadobudnutí dedičstva resp. listina, ktorou bolo ukončené pôvodné dedičské konanie. V prípade, ak už pôvodný dedič medzičasom zomrel, je potrebné priložiť uznesenie o nadobudnutí dedičstva po tomto dedičovi. Vhodné je priložiť aj listiny, ktoré preukazujú existenciu novoobjaveného majetku.

Poplatky spojené s dodatočným dedičským konaním

K návrhu, ktorým sa žiada súd, aby vykonal dodatočné dedičské konanie, je potrebné priložiť aj kolok. V zmysle zákona o súdnych poplatkoch (položka 18a prílohy zákona) je potrebné za návrh zaplatiť 1% z čistej hodnoty novoobjaveného dedičstva, najmenej však 6,50 € a najviac 165,50 €. Ak si nie ste istý, akú hodnotu má novoobjavené dedičstvo, k návrhu priložíte kolok v hodnote 6,50 €. V prípade, že poplatok nebude zodpovedať 1% z hodnoty novoobjaveného dedičstva, budete vyzvaní na jeho doplatenie. Maximálna výška je 165,50 €.

Ďalšie náklady spojené dodatočným konaním o dedičstve sú notárske poplatky. Tie vyplývajú z vyhlášky o odmenách a náhradách notárov. Základom pre odmenu notára (súdneho komisára) je všeobecná hodnota prejednávaného majetku. Odmena je najmenej 23 € resp.:

  • z prvých 3 300 eur základu 2 %,
  • z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu 1 %,
  • z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu 0,7 %,
  • z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu 0,4 %,
  • z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu 0,2 %,

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

Notár si môže uplatniť aj náhrady hotových výdavkov (poštovné…).

Ako sa novoobjavený majetok bude dediť?

Úlohou notára je určiť rozsah a odhadovanú hodnotu majetku a rovnako určiť okruh dedičov (napr. po smrti pôvodného dediča nastupujú na jeho miesto jeho dedičia). Notár postupuje rovnako ako v pôvodnom dedičskom konaní. Dodatočné dedičské konanie nadväzuje na to pôvodné a právne vzťahy medzi dedičmi sa nemenia. Nemení sa výška podielov ani okruh dedičov.

Ak máte ďalšie nezodpovedané otázky, prípadne potrebujete poradiť pri písaní návrhu, ktorým požiadate súd, aby vykonal dodatočné dedičské konanie, neváhajte sa obrátiť na odborníka (advokáta). Ušetríte tak čas a zároveň celú vec vyriešite komfortne a bez zbytočného stresu.

Autor: JUDr. Dária Ostrochovská Janská

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde