pozadie mobil v rukách

Aké sú možnosti vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

calendar
Bezpodielové vlastníctvo

Zdieľať:

Predtým ako Vám predstavíme jednotlivé možnosti vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vhodné si v stručnosti objasniť, čo tento pojem vlastne znamená.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ako napokon napovedá už samotný názov tohto právneho inštitútu, môže vzniknúť jedine medzi osobami, ktoré uzatvorili manželstvo. Je preto vylúčené, aby takéto majetkové spoločenstvo vzniklo medzi inými osobami, napríklad medzi druhom a družkou. Okamihom uzatvorenia manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov priamo zo zákona, pričom v praxi sa jeho vznik preukazuje sobášnym listom.

Od daného momentu obaja manželia nadobúdajú veci a práva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno všeobecne definovať ako spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia nadobudli počas trvania ich manželstva. Základným charakteristickým znakom je to, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci a preto platí zásada rovnosti manželov v tomto spoločenstve vlastníckych práv.  V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Z akých dôvodov však môže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniknúť? V tomto smere je dôležité upozorniť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniknúť len zo zákonných dôvodov, preto akákoľvek dohoda o jeho zániku uzatvorená medzi manželmi nevyvoláva žiadne právne účinky. Najčastejším dôvodom zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov je zánik manželstva potvrdený právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva alebo úmrtným listom v prípade smrti jedného z manželov. Nie je však ničím výnimočným, ak k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo strany súdu dôjde aj počas trvania manželstva v prípade, ak jeden z manželov začal podnikať alebo zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom (napríklad, ak jeden z manželov sústavne požíva alkoholického nápoje, neprispieva do domácnosti, holduje gamblerstvu, nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti, a pod.). Menej častým a v praxi pomerne málo známym dôvodom zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ktorý je jedným z manželov.

Aké však máte po zániku bezpodielového spoluvlastníctva legálne možnosti vyporiadania tohto majetkového spoločenstva? Rovnako ako v iných životných situáciách, aj pre tento prípad v plnom rozsahu platí, že najhoršie je zostať pasívny, vyčkávať a nerobiť nič. Odporúčaným, najmenej finančne a časovo náročným spôsobom vyporiadania je dohoda. Odporúčané riešenie predpokladá ochotu manželov resp. bývalých manželov dohodnúť sa na konkrétnom spôsobe vyporiadania majetku, ktorý bude následne premietnutý do písomnej dohody. Na uzavretie vyššie spomenutej dohody nemáte neobmedzený čas, ale iba tri roky odo dňa právoplatnosti rozsudku súdu, či už o rozvode manželstva alebo o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva. Pokiaľ lehotu uvedenú v predošlej vete z akýchkoľvek dôvodov nestihnete nastupuje vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov priamo zo zákona, kedy už nemáte prakticky žiadne možnosti obrany alebo vyjadrenia nesúhlasu so spôsobom vyporiadania. V prípade druhej načrtnutej možnosti vyporiadania nastupuje zákonná fikcia, ktorá znamená, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa rozdelili podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. V zásade je možné zhrnúť, že v tomto prípade sa manželia resp. bývalí manželia stanú, s výnimkou osobných vecí, automaticky podielovými spoluvlastníkmi spoločných vecí, pričom podielové spoluvlastníctvo je síce tiež možné na návrh súdu zrušiť, ale súdne konanie sa v takomto prípade vyznačuje inými osobitosťami ako v prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a značne navyše náklady oboch strán sporu. Treťou možnosťou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyporiadanie súdom. Táto možnosť prichádza do úvahy v prípade, ak absentuje akákoľvek možnosť kompromisu alebo ochoty dohodnúť sa mimosúdne. I v tomto prípade netreba zabudnúť na trojročnú lehotu, ktorá začína plynúť počnúc dňom zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov a do ktorej je potrebné podať  návrhu na vyporiadanie na príslušný súd. Ako bolo naznačené už vyššie tento spôsob vyporiadania je pomerne časovo a finančne náročný, nakoľko súdny poplatok za vyporiadanie predstavuje 3 % z hodnoty celého majetku alebo 1% pri súdnom zmieri. Úlohou súdu je v konaní v prvom rade zisťovať rozsah celého spoločného majetku a jeho hodnotu, a to všetkých vecí osobitne, v prípade, ak sa strany sporu nevedia zhodnúť na reálnej cene spoločného majetku, súd nariadi znalecké dokazovanie, čo sú ďalšie náklady spojené so súdnym konaním. Súd pri svojom rozhodovaní vychádza zo zásady, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Okrem toho, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho osobného majetku vynaložil na spoločný majetok a súčasne je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Súd rovnako prihliada na záujmy maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a obstarávanie spoločnej domácnosti. V tomto prípade je zjavné, že sa musíte nevyhnutne pripraviť na pomerne zdĺhavý proces dokazovania v rámci súdneho konania.

Bez ohľadu na to, či už sa rozhodnete vyporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva riešiť prednostne dohodou alebo, v krajnom prípade, podaním návrhu na súd, za účelom vypracovania potrebnej dokumentácie zastrešenej kvalifikovaným odborníkom a zastupovania na súde Vám odporúčame využiť služby advokáta.

Autor: JUDr. Ľudmila Dohnalová

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde